تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

با عرض سلام   خدمت  اعضای تعاونی  مسکن فرهنگیان

با پیگیری های فراوان  هیئت مدیره  از اداره مسکن و شهر سازی و رفع نقص پرونده های تایید اصالت در سامانه  مسکن مهر ((که بالاتر از 80 درصد بوده )) توسط هیئت مدیره و بعضا اعضای محترم  بحول و وقوه الهی تا امروز در چند مرحله نامه تخصیص واحد و معرفی به بانک مربوط به 389 نفر  که اولین  و مهمترین قدم در تحویل واحدها به اعضای محترم میباشد ، صادر و در دفتر تعاونی می باشد . در این مدت به ترتیب  با بعضی از اعضا جهت مراجعه به بانک تماس گرفته شده است . متاسفانه اعضای گرامی بعضا کم لطفی کرده و نسبت به این امر بی اعتنا  می باشند که باعث وقفه در امر تحویل و فروش اقساطی واحدها می شود و باعث ضرر و زیان به خود و سایرین است . برای سایر اعضای باقی مانده  که کمتر از 50 نفر میباشند ، همچنان روزانه با مسکن و شهرسازی در ارتباط هستیم و درصورتی که  رفع نقص پرونده عضوی  از توان هیئت مدیره خارج باشد با عضو تماس گرفته می شود خواهشمندیم که در این مورد همکاری لازم را عنایت بفرمایید که این امر مهم نیزبه سرانجام برسد . با اینکه  از طرف تعاونی تماس گرفته میشود از شما دوستان عزیزخواهشمندیم درصورتی که نام دوستی  یا اشنایی در این لیست میبینید به ایشان اطلاع دهید که  هر چه زودتر به تعاونی مراجعه نماید .

برای دیدن اسامی به روی ادامه مطلب کلیک کنید  

 

ردیفنامنام خانوادگی
1احمد ابراهیمی تبار45مصطفیبابائی
2خلیل احمد زاده 46محمود بابائی
3رشیداحمدپوران47عادلبابائی
4محمود احمدی48ابراهیمبازانی قلعه
5آهواحمدی49فریدهبرزگر
6حاجیعلیاحمدی50ناصربهرامی
7محسن احمدی51لقمانبهرامی
8فرهاداحمدی52هدایتبهرامی
9حبیب الهاحمدی53لقمانبهرامی
10عادلاحمدی54طلیعهپرافشای
11حاتماحمدی55کبریپرافشای
12سیدمحمدرحیماحمدی56فریدهپژوهی نیا
13سلاماحمدی57یاورپولاد خوای
14فرامرزاحمدی58صالحپولاد خوای
15هادیاحمدی59مهریپیام
16محمد عزیزاحمدی60عبد الکریم پیر ویسی 
17احمداحمدی61یوسف پیربابائی
18محمد صالحاحمدی62پیامپیرمرادی
19غفاراحمدی63فرحناز تشتر 
20محمداحمدی64فرهاد تمجیدی 
21گلزاراحمدی 65شیرینتوان پورپاوه
22نافعه احمدی 66هادیتیموری زاده
23احمد احمدی 67عزیزجشن سده
24خاتماحمدی زاد68رحمانجعفرپور
25عثماناحمدی صوفی69امیر عباس جعفری 
26فروغاسدی70طوبیجمینی
27روناکاسماعیلی پور71علیحبیبی
28صادقاصغرزاده پاوه72امینحبیبی
29رئوفاصغرزاده پاوه73بایزیدحسامی
30امیناعتمادی74مظهرحسامی
31مهدی اعتمادی 75محمدحسن زاده
32عطاءالماسی76صابرحسین زاده
33تحسیمالیاسی77صدیقحسینی
34حسنامیری78فاتححسینی
35اعظمامیری79سیده فروهحسینی
36صابرامیری80عباسحسینی
37عبد الرحمن امیری 81سید توفیقحسینی
38نجیبه امیری 82مختارحسینی
39آرشامین پور83ابوبکرحسینی
40فرج اله امینی84سیدتیمورحسینی
41فریده امینی نیا85صلاححسینی
42ضرغامایوب زاده86محمدحسینی
43جوامیربابایی
44شاهمرادبابائی
87آسیه خانم حسینی 131نادیه رسول آبادی
88عزیز حسینی 132برهان رسولی 
89احمد حسینی 133مصطفیرشیدی رستمی
90عمر حسینی 134شهنازرشیدی رستمی
91سلام حسینی 135فاتحرشیدی رستمی
92شیوا حسینی 136محمودرضازاده
93انور حسینی 137فریدهرضائی
94سیف اله حسینی 138لیمورضائی
95فرشتهحمیدی139سید عبدالکریمرضائی
96غفارحیدری140مریم رضائی 
97ابراهیمحیدری 141اقبالرمضانی
98سعدیخادمی142کیهانرمضانی
99گلاویژخدری143مظفررمضانی تبار
100نسترن خزائی144حسینریحانه
101ابراهیمخسروی145محمدزارعی
102فاروقخسروی146عبد الکریم زارعی 
103فرهاد خسروی 147ابراهیم زرساو 
104ادریس خسروی زاده 148حیدرسارائی
105فاطمهخلخال149علیسبحانی
106اسمعیلدارستانی 150محمد امین سبحانی 
107فریبادبیقی151حبیب اله سبزواری 
108فواد دبیقی152صلاحسعیدی
109فرشتهدشتی153رمضانسلیمانی
110وزیررازیانی154حبیبسلیمانی
111سالاررحمانی155محمد توفیقسلیمانی
112عطاءرحمانی156گوهر سلیمانی ناب 
113عمررحمانی157پری سلیمی 
114امیررحمانی158مصطفیسهرابی
115محسنرحمانی159سهیلاشاهرخ
116محمدرحمانی160امینشکوری
117فرشاد رحمانی 161خالدشکوری
118بهرامرحمانیان162یحییشمسی
119منصوررحمتی 163رستمشمسی
120اسکندررحیمی164مولودشمسی
121کریمرحیمی165مختارشهسواری
122عادلرحیمی166جبارشیخ مرادی
123فاتح رحیمی167وحدتشیخمرادی
124فیروزرحیمی168منصورصادقی
125آقا برا رحیمی 169محمدرئوفصادقی
126اکبررحیمی نژاد170رستگارصالح زاده
127احسنرحیمی نژاد171صابرصالحی
128ناصررستم زاده172بهرامصالحی
129مختاررستمی173گلاویژصحرائی
130محی الدین رستمی 174عادلصحرائی
175فاتحصحرائی219شمسیفتحی
176محسنصدیقی220ناصحفتحی
177محمد فاروقصوفی221پروانهفتحی
178احمدصوفی222کیومرث فتحی 
179صادق صوفی 223جمشید فتحی 
180خدادادصوفی زاده224بختیارفخری
181زهرهصولی 225خالد فخری 
182بختیارصیادی226عثمان فخری 
183فریدونصیادی نیا227فاضل فدوی فرد
184زیباصیدی228حمید فرجی
185حسن صیدی 229ذلیخافرخی
186حسنطاهری منش230حسنفیض الهی
187عثمانطهماسبی231احمد فیض الهی 
188سوسن ظاهری232هاشمفیضی
189حسن ظاهری 233سعدیقادری
190محمد رحیم عباس زاده234نهیهقادری
191آرشعباسی235حسینقادری
192برهانعباسی236عثمانقادری
193عبد الرحیم عبد الهی 237علی قاسمی 
194حیدرعبدالمحمدی238صدیق قاسمی 
195علیعبدالهی خواه239احسنقاضی زاده
196سردارعثمانی240جیرانقبادی
197صغریعزیزی241عبدالباسیدقمری
198امینعزیزی242جهانگیرقیطولی
199هادیعزیزی243صدیق قیطولی 
200محمود عزیزی244تورانکارگری
201محمدعزیزی245پروینکاکائی
202سیدفتاحعزیزی246ادریسکرمی
203ایوبعزیزی247محی الدین کرمی 
204عبدالهعزیزی248قطعهکرمی سرتیپ آبادی
205احمد عزیزی 249غلامرضاکرمی نیا
206مختارعزیزیانی250فاطمهکریمی
207علی احمدعظیمی251گلالهکریمی
208عارف عظیمی 252داودکریمی
209فرامرز عظیمی 253عایشهکریمی
210وهبیعفوری254کریم کریمی 
211هوشیارعلیزاده255سلیمکریمی نیلاوره
212رسولعلیزاده256بهرامکنعانی
213امین علیزاده 257امیرگل عنبری
214فرهادعلیمرادی258اسمعیلگل محمدی
215فاخرعلیمرادی259محمد نعیمگل محمدی
216نظیر فتاحی 260نعمتگل محمدی 
217محمدصالحفتحی261رضا لطفی
218حسینفتحی262رضا مجیدی 
263حمید محمد زاده 
264خاصه محمد علیان 307محمد صالحمرادی
265فرهادمحمد نژاد308ایوبمرادی
266جهانشاهمحمد نژاد309حشمتمرادی
267سعید محمد ی امامی 310محمد طاهر مرادی 
268برهان الدین محمد یان 311فانوس مرادی 
269نعمت محمدنژاد312بتول مرادی 
270آرزومحمدی313شهین مرادی 
271فرخمحمدی314خسرو مرادی 
272محمدطاهرمحمدی315عرفانمرادی زاد
273سلیممحمدی316علیمرادی زاد
274حسنمحمدی317حیدرمرادی سرابیانی
275آهومحمدی318محمدمرادی نژاد
276قمبرمحمدی319ستارمرادی نژاد
277یونس محمدی 320آرزومرادی نیاء
278عبد الکریم محمدی 321ناصر مصری 
279مسعودمحمدی 322علی اکبرمصطفائی
280سیده فاطمهمحمدی تبار323عارفمطاعی
281محمد شریف محمدی منفرد 324محمدعلیمطاعی
282پروانه محمدی نشا325سهیلامعاذی
283اکبر محمدیان چشمه نزاری326شاهپورمقدس
284خسرو محمودزاده327احمدملاح
285جمیلمحمودی328شب بوملاح
286بختیارمحمودی329نعمت الهمنوچهری
287مختارمحمودی330برهانمنوچهری
288محترممحمودی331بختیارمنوچهری
289هادیمحمودی332سیف الدینمنوچهری
290معتصم محمودی 333انورمنوچهری
291علی محمودی 334مختار منوچهری 
292مجیدمحمودی 335توفیق منوچهری 
293جمالمحمودی مزرانی336عبدالعزیزمهربانی
294مختارمحمودیان337سهرابمهربانی
295محمد رئوفمرادی338چنور مهربانی نژاد 
296قادرمرادی339سیدوهبیمیرانی
297طلعتمرادی340فرامرزمیرزائی
298سید محمد امینمرادی341کیومرثمیرزائی
299امینمرادی342نادرمیرزائی
300اسماعیلمرادی343جهان بخشمینائی چنار
301صدیقمرادی344احمد نادری
302لایقمرادی345عرفاننادری
303رضیهمرادی346لقماننادری
304حسیممرادی347فائزه نادری تبار
305فریدهمرادی348جوانمیرنادری تبار
306نادرمرادی349مظفرنظری
350کامل نظری 
351مظهرنعمتی
352فاتحنقدی پور
353طاهر نقشبندی 
354فریدهنوذری
355صلاح الدیننوروزی
356صباحنوری
357خالدنوری
358قادر نوری 
359عرفاننوری فرد
360لطیف نیازی 
361هادینیک روش
362شهنازوکیلی
363فهمی ولد بیگی 
364یعقوبولدبیگی
365فرشتهولدی
366فرحناز ویس مرادیان 
367حسینویسی
368برهانویسی
369کاملویسی
370علیویسی
371توفیقویسی
372حسنویسی
373سعیدویسی
374منوچهرویسی
375محمد ویسی 
376صابر ویسی 
377خالد ویسی زاده 
378گوهرویسیانی
379فاتحهمه خانی
380امجدیامولا
381ابراهیمیزدانی
382یاوریعقوبی
383محمد طاهریعقوبی
384کریمیوسفی
385قادریوسفی
386حسینیوسفی
387فریدونیوسفی
388نور الدین یوسفی 
389مظفر یوسفی 

 
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ