تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : دوشنبه 12 مرداد‌ماه سال 1394
برای دیدن امتیاز بندی روی ((ادامه مطلب )) کلیک کنید

ردیفنامنام خانوادگیمبلغ واریزینام پدرامتیاز
1نعمت الهمنوچهری380,000,000محمدعزیز30724
2محمداحمدی380,000,000کاکابرا30707
3مظهرنعمتی380,000,000احمد30682
4احمدرازیانی380,000,000قبادبیک30447
5مظفریوسفی380,000,000جمال30352
6مولودشمسی380,000,000حسین30224
7بهرامرحمانیان380,000,000حسین30222
8حسنظاهری380,000,000کریم30185
9هادینیک روش380,000,000سهراب30151
10مظفررمضانی تبار380,000,000سلیمان30124
11مختارمحمودیان380,000,000سلیمان30082
12معصومهعزیزی370,000,000محی الدین30080
13طاهرنقشبندی380,000,000قادر30026
14طلیعهپرافشای380,000,000عبدالرحمان29929
15فاتحصحرائی380,000,000فیض اله29910
16لایقمرادی380,000,000عباس29892
17عادلرحیمی380,000,000محمد29866
18عبدالکریمزارعی380,000,000محمود29835
19جبارشیخمرادی380,000,000عبداله29775
20عبدالکریممحمدی م380,000,000مصطفی29750
21احمداحمدی380,000,000حکیم29722
22ابراهیمخسروی380,000,000علی29722
23ناصربهرامی380,000,000حسن29693
24حسنمحمدی380,000,000حسین29677
25مجیدمحمودی380,000,000عبدالقادر29675
26صلاححسینی380,000,000حسین29644
27محمدنظیفعبدی380,000,000عنایت29561
28خاصهمحمدعلیان380,000,000گل محمد29486
29گوهرسلیمانی ناب380,000,000احمد29462
30محمدطاهریعقوبی380,000,000محمدجعفر29433
31ناصررستم زاده380,000,000داود29348
32عرفاننوری فرد380,000,000قاضی29329
33داودکریمی380,000,000محمود29320
34فاضلفدوی فر380,000,000ناصر29303
35رسولعلیزاده380,000,000رستم29296
36پریسلیمی380,000,000خیراله29269
37شهنازرشیدی رستمی380,000,000محمود29259
38غلامرضاکرمی نیا380,000,000مرتضی29211
39محمدشریفمحمدی منفرد380,000,000علی29204
40شکوهخزائی380,000,000رحیم29200
41سیدمحمداحسانحسینی380,000,000سیدنازار29180
42خاتماحمدی زاده380,000,000محمد29166
43فرج الهامینی380,000,000غفار29162
44سوسنظاهری380,000,000حشمت اله29140
45محمدصالحمرادی ع380,000,000علی29125
46امیررحمانی380,000,000نادر29119
47جمیلمحمودی380,000,000مجید29095
48فرشتهولدی380,000,000عبدالمحمد29091
49لقمانبهرامی ک380,000,000کریم29074
50اسماعیلحیدری فر380,000,000اصغر29073
51یونسمحمدی380,000,000اله مراد29046
52احمدنادری380,000,000عبدالمجید29028
53عمرحسینی380,000,000میرزا29015
54سیف الدینمنوچهری380,000,000علی29013
55جیرانقبادی380,000,000محمدسعید28982
56فانوسرحیم خانی380,000,000عبدالرحمان28980
57محسنصدیقی380,000,000جعفر28934
58خالدشکوری380,000,000حسن28915
59حرمتعینی وینه380,000,000احمد28911
60کیومرثمیرزائی380,000,000محمدصالح28907
61فرامرزمیرزائی380,000,000محمدصالح28907
62پروانهمحمدی نشاء380,000,000ولی28876
63امیناعتمادی380,000,000احمد28873
64سعیدمحمدی امامی380,000,000محمدعزیز28856
65حسنفیض الهی380,000,000حسین28853
66اقبالرمضانی380,000,000عبداله28828
67عبدالهعزیزی 1380,000,000محی الدین28821
68سلاماحمدی380,000,000عبدالکریم28804
69محموداحمدی380,000,000عبداله28803
70مظهرحسامی380,000,000محمود28796
71حشمتمرادی380,000,000توفیق28776
72شیواحسینی380,000,000اسمعیل28767
73محمدطاهرمرادی380,000,000محمدعزیز28755
74فرهادعلیمرادی380,000,000علی محمد28720
75فواددبیقی380,000,000محمدقاسم28701
76وزیراحمدی380,000,000احمد28701
77وزیرکاکائی370,000,000اکبر28693
78عبدالباسیدقمری380,000,000محمدتوفیق28681
79فروغاسدی380,000,000رحمت28673
80کریمیوسفی380,000,000امین28665
81بهرامکنعانی330,000,000قادر28650
82فرشادرحمانی380,000,000محمود28642
83مختارقادری380,000,000کاکااحمد28635
84سهیلامعاذی380,000,000نظام28611
85اسماعیلمرادی380,000,000محمد28606
86سید محمد رحیماحمدی380,000,000سید محمد امین28589
87مختاررستمی380,000,000بهرام28583
88بختیارفخری380,000,000علی28562
89خسرومرادی380,000,000محمد28560
90صابرصالحی380,000,000عبدالکریم28557
91مختارعزیزیانی380,000,000عزیز28550
92نجیبهامیری380,000,000ابراهیم28549
93حشمت الهطاهری خوشنو380,000,000گلمراد28541
94امینحبیبی380,000,000کریم28540
95بختیارمحمودی380,000,000محمد28534
96فریدهرضائی380,000,000محمدامین28516
97رحمانجعفرپور330,000,000عزیز28472
98احمدملاح380,000,000محمدعلی28453
99بهارهامینی380,000,000لطیف28450
100شمسیفتحی380,000,000محمدفرج28450
101ابراهیممرادی تبار370,000,000درویش حسین28441
102امیرعباسجعفری380,000,000علی28432
103فرشتهامینی380,000,000محمد طاهر28418
104سیدعبدالکریمرضائی380,000,000سیدغنی28418
105فرامرزاحمدی380,000,000عبدالفتاح28417
106امینشکوری380,000,000حسن28407
107ابراهیمحیدری380,000,000محمدجعفر28391
108محمدرحیمعباس زاده380,000,000عزیز28374
109محمدتوفیقسلیمانی380,000,000احمد28362
110نسرینخادمی330,000,000محمدصالح28341
111حسنصدیقی380,000,000محمدخان28338
112مختارمنوچهری380,000,000صدیق28331
113لطیفنیازی380,000,000آقا28309
114سیدوهبیمیرانی380,000,000سیدفتحی28284
115امینعزیزی382,000,000یعقوب28248
116برهانعباسی380,000,000فتح اله28201
117هوشیارعلیزاده330,000,000ولی28179
118شاهپورمقدس330,000,000احمد28136
119فاتحنقدی پور380,000,000حسین28107
120نورالدینیوسفی380,000,000محمدامین28097
121گلاویژخدری380,000,000علی28085
122محی الدینکرمی380,000,000احمد28085
123سهرابمهربانی330,000,000محمدرحیم28053
124نظیرفتاحی380,000,000عزت28042
125کرم خانمرادی380,000,000محمدخان28005
126سیماسلیمانی380,000,000گل محمد27975
127فاخرعلیمرادی380,000,000رحیم27971
128عباسحسینی370,000,000محمد27944
129حسینفتحی320,000,000محمد27940
130علیمرادی زاد345,000,000عزیز27940
131پسندکیانی زاده380,000,000عبدالقادر27927
132عثمانفخری350,000,000حسن27903
133پروانهفتحی380,000,000محمد27857
134صابرویسی380,000,000حسین27845
135فانوسمرادی380,000,000اخمد27834
136سعدیقادری360,000,000مجید27832
137محمودبابائی360,000,000محمد27822
138کریمرحیمی360,000,000عبدالعزیز27812
139فهمیولدبیگی380,000,000توفیق27787
140آقابرارحیمی380,000,000عبدالعزیز27781
141حبیب الهاحمدی329,800,000عبدالکریم27739
142کاملنظری330,000,000محمود27733
143صباحنوری330,000,000محمدآقا27694
144عمررحمانی330,000,000محمدعلی27690
145فرحنازامیری250,000,000شکر اله27676
146ادریسخسروی زاده330,000,000یونس27604
147محمدکریمی280,000,000وسین27584
148محمدویسی310,000,000فتح اله27544
149ستارمرادی نژاد300,000,000محمدرشید27542
150سلیمکریمی نیلاوره380,000,000کریم27528
151منصورصادقی330,000,000مومن27519
152شاهمرادبابائی380,000,000عزیز27518
153قادریوسفی380,000,000محمدرشید27513
154صابرامیری280,000,000مجید27479
155فریدهبرزگر380,000,000علی27424
156بتولمرادی330,000,000توفیق27422
157لقماننادری340,000,000قربانی27413
158رستمشمسی277,000,000نجم الدین27408
159ابراهیمشاهمرادی330,000,000حسن27405
160صادقصوفی360,000,000عبداله27385
161سالاررحمانی380,000,000حسن27377
162بایزیدحسامی330,000,000محمود27364
163کریمکریمی380,000,000عزیزمراد27360
164قطعهکرمی سرتیپ آبادی380,000,000مرتضی27351
165جوانمیرنادری تبار380,000,000وزیر27349
166صدیقحسینی380,000,000عبدالحمید27344
167شب بوملاح380,000,000محمدعلی27332
168عزیزرشیدی380,000,000رشید27321
169سلمیمحمدمیرزائی380,000,000محمدمیرزا27321
170علی اکبرمصطفائی380,000,000محمدعزیز27312
171هادیمحمودی330,000,000محمد حسین27279
172سیف الهحسینی330,000,000محمدطاهر27272
173ایوبمرادی380,000,000حبیب27272
174محمدرحمانی330,000,000عبداله27271
175بیژنزارعی لبنی330,000,000کریم27261
176جمالمحمودی مزرانی380,000,000حسن27249
177فاتحرحیمی320,000,000رشید27225
178عبدالرحمنطاهری330,000,000سلیمان27069
179شهینمرادی330,000,000توفیق27064
180فائزهنادری تبار330,000,000وزیر27060
181محسناحمدی379,000,000انور27044
182سعیدفخری330,000,000ملاعبداله27037
183فاروقخسروی380,000,000احمد27027
184محسنرحمانی320,000,000غفور27024
185علیقاسمی330,450,000محمد27018
186سلیمرشیدی رستمی380,000,000علی26981
187فریدونصیادی نیا380,000,000حسن26980
188عسکرمحمدی270,000,000عبدالمحمد26955
189اسماعیلگل محمدی370,000,000حسین26953
190حسنامیری372,000,000کریم26950
191اقدسناصری380,000,000سیدعلی26931
192علیمحمودی ح280,000,000حسینعلی26926
193فرشتهدشتی380,000,000فرج26924
194ضرغامایوب زاده380,000,000محمد26921
195رشیداحمد پوران330,000,000محمود26902
196حیدرمرادی سرابیانی280,000,000ویسمراد26883
197نصرالدینحسینی350,000,000وزیر26850
198توفیقویسی330,000,000عبدالقادر26849
199صالحپولادخوای330,000,000سلیمان26837
200مریمرضائی380,000,000محمد26829
201مهریپیام280,000,000یونس26809
202حسنفقیهی380,000,000امین26772
203احمدحسینی350,000,000حسن26697
204بختیارمنوچهری370,000,000محمدعلی26682
205عثمانطهماسبی300,000,000عبداله26677
206عثماناحمدی صوفی350,000,000محمد26648
207محمدصالحفتحی330,000,000سعید26647
208لیموعمری280,000,000احمد26610
209علیسبحانی330,000,000صالح26605
210امینمرادی380,000,000فتاح26587
211مصطفیبابائی250,000,000امین26579
212ایوبعزیزی350,000,000علی26568
213گلزاراحمدی300,000,000محمد26534
214زهرهصولی290,000,000حسین26533
215عزیزحسینی280,000,000سیدکریم26525
216آهومحمدی300,000,000احمد26517
217کاملویسی380,000,000کریم26495
218انورمنوچهری380,000,000امین26433
219فرهاداحمدی330,000,000امین26421
220نعمت الهگل محمدی278,000,000نورمحمد26411
221کمالقادری330,000,000محمدنظیف26409
222مختارمحمودی380,000,000بهرام26394
223بختیارصیادی360,000,000شاهمراد26383
224عطاءرحمانی330,000,000مجید26353
225شهنازوکیلی250,000,000احمد26341
226سهیلاناصری358,000,000خسرو26337
227خسرومحمودزاده380,000,000صالح26320
228سهیلاشاهرخ380,000,000محمدعلی26295
229رضافرجی380,000,000حسن26294
230یاوریعقوبی330,000,000منصور26257
231زیباصیدی250,000,000احمد26256
232حسنویسی ا380,000,000انور26252
233عبدالکریمویسی380,000,000عبدالعزیز26251
234بهرامصالحی360,000,000محمود26245
235بختیاررازیانی380,000,000یونس26239
236حسینقادری380,000,000امین26238
237آرامعبدالهی380,000,000محمدعلی26183
238حاتماحمدی250,000,000محمد26168
239قادرنوری329,500,000محمدآقا26147
240کبریپرافشای280,000,000عبدالرحمان26139
241احمدابراهیمی تبار250,000,000کاکا عبداله26108
242فرهادتمجیدی280,000,000احمد26090
243احمدصوفی330,000,000عبدالرحمان26051
244قادرمرادی330,000,000محمد26010
245فتح الهحسینی330,000,000محمد25931
246فرهادخسروی330,000,000احمد25925
247شیرینتوان پور پاوه365,000,000حسن25922
248فریدهمرادی300,500,000محمود25891
249عزیزجشن سده380,000,000بهرام25850
250خالدویسی زاده330,000,000امیر25839
251منوچهرویسی330,000,000محمد25836
252پروینکاکائی280,000,000حسین25747
253عثمانقادری378,000,000علی25738
254رضیهمرادی290,000,000محمد25732
255محمدزارعی280,000,000عبدالکریم25629
256محمددانش280,000,000لطف اله25602
257رستگارصالح زاده320,000,000امیر25582
258عادلبابائی280,000,000غلام25579
259خدادادصوفی272,000,000امین25505
260عبدالکریمپیرویسی330,020,000الماس25489
261منصوررحمتی330,000,000حاتم25470
262حسنصیدی250,000,000حسین25460
263گلالهکریمی245,000,000عمر25408
264نادیهرسول آبادی380,070,000محمود25381
265عادلاحمدی330,000,000محمد25374
266هادیاحمدی380,000,000عزیز25293
267علیویسی276,000,000حسن25267
268فرزادیوسفی270,000,000محمدکریم25263
269حسنطاهری منش330,000,000محمد25244
270فهیمهحمیدی290,000,000حسین25208
271فریدهنوزری290,000,000محمداسماعیل25199
272عارفمطاعی300,000,000حمید25196
273فرشتهحمیدی280,500,000حسین25180
274محمدطاهرمحمدی270,000,000علی25117
275فتح الهشاهمرادی250,000,000محمود25114
276فریدونمطاعی330,000,000محمد25100
277احسنرحیمی نژاد330,000,000امام علی25094
278هدایتبهرامی265,000,000حسین25019
279عارفعظیمی330,000,000احمد25019
280اکبررحیمی نژاد380,000,000امامعلی24968
281حسیممرادی330,000,000عزیز24958
282عایشهرحیمی دهچراغی330,000,000حاتم24925
283حمیدفرجی330,080,000اعظم24921
284تورانکارگری310,000,000صابر24903
285رضالطفی370,000,000اله مراد24864
286جوامیربابائی234,000,000صیداحمد24852
287محی الدینرستمی260,500,000احمد24850
288صدیقمرادی330,000,000محمد24843
289سیدمحمدامینمرادی299,000,000سیدعثمان24837
290حسینویسی م265,000,000محمود24811
291طوبیجمینی380,000,000فرج24776
292اسمعیلمحمودی250,000,000محمد24710
293احمدعزیزی280,000,000محمد24549
294فرامرزعظیمی380,000,000کاکااحمد24541
295فتاحعزیزی380,000,000سیداحمد24527
296نهیهقادری245,000,000عبدالعزیز24521
297احسنقاضی زاده280,000,000محمدهادی24511
298محمدامینسبحانی308,000,000حبیب اله24463
299سلامحسینی300,000,000محمود24455
300عبدالرحیمعبدالهی290,000,000حسین24437
301برهانمنوچهری290,000,000انور24410
302عبدالعزیزرحیمی380,000,000رسول24397
303ادریسکرمی380,000,000نجیب24352
304عادلصحرائی280,000,000معروف24323
305عایشهکریمی330,000,000حسن24260
306مختارحسینی240,000,000یونس24242
307لقمانبهرامی ع370,000,000علی24176
308یحییشمسی380,000,000محی الدین24156
309فرحنازویسمرادی210,000,000نعمت24153
310ناصرمصری250,040,000توفیق24132
311محمدصالحاحمدی310,000,000محمدعلی24111
312صغریعزیزی330,000,000محمد24025
313ابراهیمیزدانی300,000,000عبدالرحیم24021
314وحدتشیخمرادی383,500,000میرزامراد24008
315خالدفخری200,000,000علی23998
316صلاحکاکائی پور380,000,000سهراب23920
317حسینریحانه260,550,000محمد23889
318محمدعلیمطاعی280,000,000توفیق23884
319اعظمامیری250,000,000عزیز23854
320ابراهیمبازانی قلعه330,000,000عزیز23848
321مهدیاعتمادی380,000,000محمود23825
322معتصممحمودی250,000,000مصطفی23793
323سردارعثمانی245,000,000محمدسلیم23792
324جهانشاهمحمدنژاد305,000,000عبداله23780
325رمضانسلیمانی220,000,000محمد23778
326علیعبدالهی خواه330,000,000کاکاعبداله23760
327زینبکریمی210,000,000محمود23736
328هادیعزیزی ف325,000,000فیض اله23675
329فیروزرحیمی300,000,000قادر23628
330خلیلاحمدزاده360,000,000شکراله23540
331محمدعزیزی280,000,000مجید23497
332برهان الدینمحمدیان250,000,000محمدعزیز23490
333مختارشهسواری280,000,000غلام23455
334فاتححسینی220,000,000محمدامین23325
335سعیدویسی180,000,000گل محمد23231
336محمدنعیمگل محمدی300,000,000حسن23217
337صلاحسعیدی304,000,000کاکااحمد23211
338احمدابراهیمی180,000,000توفیق23207
339بهمنکرمی220,000,000محمد23141
340سلیمانپولادخوای200,000,000احمدبیک23130
341حبیبسلیمانی310,450,000محمد23116
342امینعلیزاده250,000,000عبداله23108
343عرفاننادری250,000,000محمد23052
344فریدهامینی نیا250,500,000عزیز23025
345توفیقمنوچهری210,000,000محمدصالح22950
346بهمنمرادی سرابیان195,000,000ویسمراد22949
347کیومرثفتحی230,000,000علی22926
348محمدظاهرمشایخی180,000,000محمدصالح22912
349گلاویژصحرایی200,000,000لطف اله22907
350نادرمیرزائی300,000,000فتاح22905
351آرزومرادی نیا301,000,000فیض اله22884
352حبیب الهسبزواری180,000,000محمود22877
353وزیررازیانی200,000,000محمد22876
354حبیبعبدالهی180,000,000عبداله22863
355تیمورحسینی294,000,000سیدطها22811
356اسماعیلدارستانی220,000,000عبداله22778
357محمدفاروقصوفی245,000,000عبداله22658
358حسینیوسفی360,000,000فتح اله22639
359محمدرئوفمرادی330,000,000محمدسعید22617
360مجیدحسینی180,000,000سیدعلی22608
361علیحبیبی340,000,000فتح اله22571
362ابراهیمزرساو330,000,000حیدر22558
363حمیدمحمدزاده270,000,000حسن22456
364احمدفیض الهی190,000,000علی22422
365آرزومحمدی362,000,000محمد22417
366صابرحسین زاده230,000,000ولی22406
367صدیققیطولی290,000,000توفیق22200
368قادرشیخمرادی180,000,000احمد22150
369آمنهمحمدی180,000,000مصطفی22073
370جهانگیرقیطولی290,000,000محمدسعید22067
371ابوبکرحسینی180,250,000جعفر22043
372هاشمفیضی180,000,000کریم21992
373رضامجیدی180,000,000مجید21913
374لیمورضائی200,000,000علی21871
375یعقوبسلیمی230,800,000اسداله21804
376فریدونیوسفی ن180,000,000نادر21800
377عبدالرحمنعبدالهی خواه180,000,000کاکاعبداله21651
378امیرگل عنبری263,500,000محمد21650
379علیالهی فر189,660,000نریمان21624
380فرخمحمدی215,000,000فرامرز21412
381آسیه خانمحسینی170,000,000سیدعبدالرحمن21406
382تحسیمالیاسی229,550,000محمد رشید21401
383آرشعباسی180,000,000کاکه برا21374
384فرهادمحمدنژاد255,000,000عبداله21315
385عبدالرحمنامیری202,000,000کاکاعبداله21305
386محمدمرادی نژاد280,000,000محمدصالح21290
387جوهرمرادی180,000,000مصطفی21181
388مصطفیسهرابی180,000,000بهرام21072
389برهانویسی ف240,000,000فتح اله21063
390صدیققاسمی155,000,000عبدالکریم21053
391محمدحسن زاده200,000,000حسن21049
392فروهحسینی240,000,000سیدجعفر20969
393جمشیدفتحی200,410,000احمد20908
394فیروزفتاحی241,000,000مراد20865
395عبدالعزیزمهربانی180,000,000عبدالرحیم20851
396عطاالماسی190,000,000ابراهیم20833
397مختارجعفری200,000,000کاکاعبداله20804
398غفارحیدری205,000,000سیف اله20796
399محمدعزیزاحمدی170,000,000محمدمراد20732
400نافعهاحمدی225,000,000سیدحسین20652
401ناصحفتحی230,000,000محمد20630
402لیلایوسفی230,000,000حسین20615
403چنورمهربانی نژاد175,000,000اسکندر20561
404صلاحنوروزی180,000,000فتح اله20533
405حیدرسارایی160,000,000حسین20460
406سعدالهاحمدی فر240,000,000مراد20392
407طلعتمرادی260,000,000علی20181
408نادرمرادی245,000,000محمد20073
409اسکندرنظری150,000,000محمد20036
410فرحنازتشتر290,000,000علی20032
411روناکاسماعیلی380,000,000یداله19856
412مظفرنظری360,000,000نظرویس19849
413انورسهرابی140,000,000علی اکبر19844
414حمیدصوفی200,000,000محمد19826
415ناصربابائی238,000,000حسن19790
416محمودرضازاده220,000,000احمد19733
417اکبرمحمدیان چشمه نزاری200,000,000فتاح19682
418فریبادبیقی150,000,000محمدقاسم19388
419فاروقخادمی200,040,000محمدصالح19302
420جهانگیرمحمودی140,110,000علی19219
421آرشامین پور250,040,000ناصر19165
422سیدتوفیقحسینی220,450,000سیدامین19159
423عثماننظری نیا200,000,000فایق19139
424امجدیامولا204,000,000ابوبکر19094
425احمدرمضانی199,000,000محمدعلی18926
426مسعودمحمدی191,500,000محمدسعید18585
427انورحسینی147,500,000احمد18538
428امینحق گویی173,000,000کاکابرار18500
429محمدرئوفصادقی240,000,000اسمعیل18309
430حیدرعبدالمحمدی145,000,000حسین18168
431عرفانمرادی زاد170,000,000علی18167
432سلیممحمدی190,050,000محمد18153
433هیواویسی140,500,000محمود17901
434فاطمهخلخال200,000,000عبداله17794
435سعدیخادمی148,000,000محمد17781
436محمدسارایی150,000,000حسین17653
437مهدیخدامرادی195,000,000میرزامراد17562
438الههامیری باوندپور115,000,000محمد17485
439داودگل محمدی150,000,000حسین17291
440خالدنوری150,000,000برزو17081
441جزاءفرجی150,000,000حسن16888
442صلاح الدینرحیمی270,000,000اسکندر16799
443پروینکاظمی130,000,000بابامراد16012
444گوهرویسیانی174,000,000محمد15885
445حسینعزیزی130,000,000عبدالکریم14635
446محمدبایرعثمان زاده185,000,000طاهر10898
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ