تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : پنج‌شنبه 18 تیر‌ماه سال 1394

 برای دیدن امتیاز بندی روی  ((ادامه مطلب))

  کلیک کنید

ردیفنامنام خانوادگینام پدرمبلغامتیاز
1نعمت الهمنوچهریمحمدعزیز380,000,00029,774.20
2محمداحمدیکاکابرا370,000,00029,767.50
3مظهرنعمتیاحمد330,000,00029,732.00
4احمدرازیانیقبادبیک330,000,00029,507.00
5مظفریوسفیجمال345,000,00029,412.50
6مولودشمسیحسین380,000,00029,274.00
7بهرامرحمانیانحسین380,000,00029,272.00
8حسنظاهریکریم380,000,00029,235.40
9هادینیک روشسهراب380,000,00029,200.50
10معصومهعزیزیمحی الدین350,000,00029,181.00
11مظفررمضانی تبارسلیمان330,000,00029,163.50
12مختارمحمودیانسلیمان380,000,00029,131.75
13طاهرنقشبندیقادر330,000,00029,086.00
14لایقمرادیعباس352,000,00028,981.15
15طلیعهپرافشایعبدالرحمان380,000,00028,979.05
16فاتحصحرائیفیض اله380,000,00028,960.00
17عادلرحیمیمحمد380,000,00028,916.46
18عبدالکریمزارعیمحمود330,000,00028,895.00
19جبارشیخمرادیعبداله380,000,00028,824.50
20مجیدمحمودیعبدالقادر330,000,00028,820.00
21عبدالکریممحمدی ممصطفی380,000,00028,799.50
22احمداحمدیحکیم370,000,00028,795.30
23ابراهیمخسرویعلی380,000,00028,771.50
24ناصربهرامیحسن330,000,00028,753.30
25حسنمحمدیحسین380,000,00028,726.50
26صلاححسینیحسین380,000,00028,693.75
27محمدنظیفعبدیعنایت380,000,00028,611.39
28خاصهمحمدعلیانگل محمد380,000,00028,535.90
29گوهرسلیمانی ناباحمد380,000,00028,512.00
30محمدطاهریعقوبیمحمدجعفر380,000,00028,482.50
31ناصررستم زادهداود380,000,00028,397.75
32داودکریمیمحمود330,000,00028,385.00
33عرفاننوری فردقاضی380,000,00028,379.00
34فاضلفدوی فرناصر380,000,00028,352.92
35رسولعلیزادهرستم380,000,00028,345.50
36شهنازرشیدی رستمیمحمود380,000,00028,308.50
37سوسنظاهریحشمت اله330,000,00028,307.10
38پریسلیمیخیراله330,000,00028,293.50
39غلامرضاکرمی نیامرتضی380,000,00028,260.50
40محمدشریفمحمدی منفردعلی375,000,00028,256.00
41شکوهخزائیرحیم330,000,00028,230.00
42سیدمحمداحسانحسینیسیدنازار380,000,00028,229.50
43خاتماحمدی زادهمحمد380,000,00028,215.75
44فرج الهامینیغفار380,000,00028,211.50
45امیررحمانینادر370,000,00028,176.10
46محمدصالحمرادی ععلی380,000,00028,175.00
47فرشتهولدیعبدالمحمد330,000,00028,155.00
48جمیلمحمودیمجید380,000,00028,145.32
49لقمانبهرامی ککریم380,000,00028,124.14
50اسماعیلحیدری فراصغر380,000,00028,123.00
51یونسمحمدیاله مراد380,000,00028,096.00
52احمدنادریعبدالمجید380,000,00028,078.00
53عمرحسینیمیرزا380,000,00028,065.37
54سیف الدینمنوچهریعلی380,000,00028,062.60
55فانوسرحیم خانیعبدالرحمان330,000,00028,049.50
56جیرانقبادیمحمدسعید380,000,00028,031.50
57محسنصدیقیجعفر380,000,00027,983.50
58حرمتعینی وینهاحمد330,000,00027,976.50
59خالدشکوریحسن380,000,00027,964.75
60کیومرثمیرزائیمحمدصالح330,000,00027,937.14
61فرامرزمیرزائیمحمدصالح330,000,00027,936.55
62پروانهمحمدی نشاءولی380,000,00027,926.00
63امیناعتمادیاحمد380,000,00027,922.70
64سعیدمحمدی امامیمحمدعزیز380,000,00027,906.00
65اقبالرمضانیعبداله330,000,00027,903.00
66حسنفیض الهیحسین380,000,00027,902.50
67عبدالهعزیزی 1محی الدین330,000,00027,885.50
68مظهرحسامیمحمود340,000,00027,857.60
69سلاماحمدیعبدالکریم380,000,00027,853.50
70محموداحمدیعبداله380,000,00027,853.30
71شیواحسینیاسمعیل300,000,00027,840.30
72حشمتمرادیتوفیق380,000,00027,826.00
73بهرامکنعانیقادر330,000,00027,824.50
74محمدطاهرمرادیمحمدعزیز380,000,00027,804.50
75وزیرکاکائیاکبر320,000,00027,798.48
76وزیراحمدیاحمد330,000,00027,785.80
77فرهادعلیمرادیعلی محمد380,000,00027,770.00
78کریمیوسفیامین330,000,00027,770.00
79عبدالباسیدقمریمحمدتوفیق330,000,00027,761.58
80فروغاسدیرحمت330,000,00027,757.50
81فواددبیقیمحمدقاسم380,000,00027,751.25
82فرشادرحمانیمحمود380,000,00027,692.00
83مختارقادریکاکااحمد380,000,00027,685.00
84مختاررستمیبهرام330,000,00027,662.50
85سهیلامعاذینظام380,000,00027,660.75
86اسماعیلمرادیمحمد380,000,00027,655.70
87رحمانجعفرپورعزیز330,000,00027,647.00
88سید محمد رحیماحمدیسید محمد امین355,000,00027,646.00
89نجیبهامیریابراهیم330,000,00027,628.50
90صابرصالحیعبدالکریم330,000,00027,617.00
91بختیارفخریعلی380,000,00027,612.25
92خسرومرادیمحمد380,000,00027,610.00
93بختیارمحمودیمحمد280,000,00027,604.00
94حشمت الهطاهری خوشنوگلمراد330,000,00027,601.20
95مختارعزیزیانیعزیز380,000,00027,600.00
96امینحبیبیکریم380,000,00027,590.00
97ابراهیممرادی تباردرویش حسین330,000,00027,579.90
98بهارهامینیلطیف330,000,00027,570.00
99فریدهرضائیمحمدامین380,000,00027,566.00
100نسرینخادمیمحمدصالح330,000,00027,515.50
101احمدملاحمحمدعلی380,000,00027,503.00
102شمسیفتحیمحمدفرج380,000,00027,500.00
103سیدعبدالکریمرضائیسیدغنی365,000,00027,494.52
104امیرعباسجعفریعلی380,000,00027,482.00
105فرامرزاحمدیعبدالفتاح330,000,00027,481.50
106فرشتهامینیمحمد طاهر380,000,00027,468.46
107لطیفنیازیآقا330,000,00027,464.30
108امینشکوریحسن380,000,00027,457.40
109محمدرحیمعباس زادهعزیز340,000,00027,433.50
110ابراهیمحیدریمحمدجعفر330,000,00027,426.00
111محمدتوفیقسلیمانیاحمد380,000,00027,412.00
112حسنصدیقیمحمدخان380,000,00027,387.50
113مختارمنوچهریصدیق380,000,00027,380.50
114هوشیارعلیزادهولی330,000,00027,353.50
115سیدوهبیمیرانیسیدفتحی330,000,00027,344.05
116شاهپورمقدساحمد330,000,00027,311.00
117برهانعباسیفتح اله330,000,00027,308.70
118امینعزیزییعقوب332,000,00027,267.98
119سهرابمهربانیمحمدرحیم330,000,00027,227.50
120نورالدینیوسفیمحمدامین330,000,00027,166.75
121فاتحنقدی پورحسین380,000,00027,157.00
122حسینفتحیمحمد320,000,00027,140.05
123محی الدینکرمیاحمد380,000,00027,134.50
124گلاویژخدریعلی330,000,00027,115.00
125علیمرادی زادعزیز330,000,00027,103.50
126نظیرفتاحیعزت330,000,00027,076.50
127کرم خانمرادیمحمدخان380,000,00027,054.50
128فرحنازامیریشکر اله250,000,00027,050.50
129عثمانفخریحسن330,000,00027,050.30
130عباسحسینیمحمد360,000,00027,032.65
131سیماسلیمانیگل محمد380,000,00027,025.21
132پسندکیانی زادهعبدالقادر330,000,00027,002.00
133فاخرعلیمرادیرحیم330,000,00026,996.20
134کریمرحیمیعبدالعزیز330,000,00026,981.00
135سعدیقادریمجید330,000,00026,968.00
136محمودبابائیمحمد352,000,00026,929.00
137فانوسمرادیاخمد330,000,00026,918.00
138حبیب الهاحمدیعبدالکریم329,800,00026,914.06
139کاملنظریمحمود330,000,00026,907.75
140پروانهفتحیمحمد380,000,00026,906.50
141فهمیولدبیگیتوفیق330,000,00026,902.00
142صابرویسیحسین380,000,00026,894.50
143محمدکریمیوسین280,000,00026,884.30
144صباحنوریمحمدآقا330,000,00026,869.00
145عمررحمانیمحمدعلی330,000,00026,864.90
146آقابرارحیمیعبدالعزیز330,000,00026,841.00
147ستارمرادی نژادمحمدرشید300,000,00026,791.50
148صابرامیریمجید280,000,00026,779.10
149ادریسخسروی زادهیونس330,000,00026,778.80
150محمدویسیفتح اله310,000,00026,768.50
151رستمشمسینجم الدین277,000,00026,715.90
152منصورصادقیمومن330,000,00026,693.50
153قادریوسفیمحمدرشید330,000,00026,642.50
154بتولمرادیتوفیق330,000,00026,597.00
155ابراهیمشاهمرادیحسن330,000,00026,580.29
156سلیمکریمی نیلاورهکریم380,000,00026,578.00
157لقماننادریقربانی330,000,00026,576.00
158شاهمرادبابائیعزیز380,000,00026,568.00
159بایزیدحسامیمحمود330,000,00026,538.50
160فریدهبرزگرعلی330,000,00026,488.50
161صادقصوفیعبداله360,000,00026,485.00
162کریمکریمیعزیزمراد330,000,00026,475.40
163محمدرحمانیعبداله280,000,00026,461.00
164قطعهکرمی سرتیپ آبادیمرتضی330,000,00026,456.00
165صدیقحسینیعبدالحمید330,000,00026,454.00
166هادیمحمودیمحمد حسین330,000,00026,453.50
167جوانمیرنادری تباروزیر330,000,00026,453.50
168عزیزرشیدیرشید330,000,00026,453.00
169بیژنزارعی لبنیکریم280,000,00026,451.40
170سلمیمحمدمیرزائیمحمدمیرزا330,000,00026,451.00
171سیف الهحسینیمحمدطاهر330,000,00026,447.00
172سالاررحمانیحسن330,000,00026,436.50
173فاتحرحیمیرشید320,000,00026,425.00
174شب بوملاحمحمدعلی380,000,00026,382.10
175علی اکبرمصطفائیمحمدعزیز330,000,00026,372.00
176ایوبمرادیحبیب330,000,00026,332.00
177جمالمحمودی مزرانیحسن330,000,00026,319.00
178عسکرمحمدیعبدالمحمد270,000,00026,279.75
179عبدالرحمنطاهریسلیمان330,000,00026,244.00
180شهینمرادیتوفیق330,000,00026,239.00
181فائزهنادری تباروزیر330,000,00026,235.00
182علیمحمودی ححسینعلی280,000,00026,226.00
183محسنرحمانیغفور320,000,00026,224.30
184علیقاسمیمحمد320,450,00026,208.34
185حیدرمرادی سرابیانیویسمراد280,000,00026,182.50
186سلیمرشیدی رستمیعلی330,000,00026,136.00
187فریدونصیادی نیاحسن330,000,00026,129.50
188محسناحمدیانور330,000,00026,127.50
189مهریپیامیونس280,000,00026,109.25
190اسماعیلگل محمدیحسین330,000,00026,083.25
191حسنامیریکریم330,000,00026,083.00
192رشیداحمد پورانمحمود330,000,00026,077.00
193فاروقخسرویاحمد380,000,00026,077.00
194سعیدفخریملاعبداله250,000,00026,028.00
195توفیقویسیعبدالقادر330,000,00026,024.30
196صالحپولادخوایسلیمان330,000,00026,012.00
197فرشتهدشتیفرج360,000,00025,987.60
198اقدسناصریسیدعلی380,000,00025,981.00
199نصرالدینحسینیوزیر350,000,00025,974.50
200ضرغامایوب زادهمحمد380,000,00025,970.70
201مصطفیبابائیامین250,000,00025,954.00
202مریمرضائیمحمد330,000,00025,933.50
203عثمانطهماسبیعبداله300,000,00025,927.00
204حسنفقیهیامین330,000,00025,912.20
205لیموعمریاحمد280,000,00025,909.50
206گلزاراحمدیمحمد250,000,00025,903.50
207عزیزحسینیسیدکریم280,000,00025,825.00
208احمدحسینیحسن350,000,00025,822.25
209محمدصالحفتحیسعید330,000,00025,822.00
210زهرهصولیحسین290,000,00025,808.02
211عثماناحمدی صوفیمحمد320,000,00025,785.00
212علیسبحانیصالح330,000,00025,780.05
213آهومحمدیاحمد300,000,00025,766.50
214بختیارمنوچهریمحمدعلی330,000,00025,741.00
215شهنازوکیلیاحمد250,000,00025,716.00
216نعمت الهگل محمدینورمحمد278,000,00025,715.80
217ایوبعزیزیعلی330,000,00025,705.00
218امینمرادیفتاح350,000,00025,669.50
219زیباصیدیاحمد250,000,00025,630.50
220انورمنوچهریامین330,000,00025,597.50
221فرهاداحمدیامین330,000,00025,596.00
222کمالقادریمحمدنظیف330,000,00025,583.50
223کاملویسیکریم380,000,00025,545.00
224حاتماحمدیمحمد250,000,00025,543.00
225عطاءرحمانیمجید330,000,00025,528.00
226مختارمحمودیبهرام330,000,00025,513.90
227سهیلاناصریخسرو330,000,00025,509.25
228بختیارصیادیشاهمراد330,000,00025,500.03
229احمدابراهیمی تبارکاکا عبداله250,000,00025,483.10
230عبدالکریمویسیعبدالعزیز280,000,00025,461.00
231کبریپرافشایعبدالرحمان280,000,00025,438.50
232یاوریعقوبیمنصور330,000,00025,431.50
233حسنویسی اانور330,000,00025,417.00
234فرهادتمجیدیاحمد280,000,00025,390.00
235خسرومحمودزادهصالح360,000,00025,386.00
236بختیاررازیانییونس330,000,00025,374.25
237سهیلاشاهرخمحمدعلی360,000,00025,367.25
238بهرامصالحیمحمود360,000,00025,345.00
239رضافرجیحسن380,000,00025,343.50
240قادرنوریمحمدآقا329,500,00025,323.50
241حسینقادریامین330,000,00025,318.00
242آرامعبدالهیمحمدعلی380,000,00025,233.00
243احمدصوفیعبدالرحمان330,000,00025,226.00
244قادرمرادیمحمد330,000,00025,184.60
245فریدهمرادیمحمود300,500,00025,140.05
246فتح الهحسینیمحمد330,000,00025,105.70
247فرهادخسرویاحمد330,000,00025,100.00
248شیرینتوان پور پاوهحسن330,000,00025,048.00
249پروینکاکائیحسین280,000,00025,047.35
250خالدویسی زادهامیر330,000,00025,014.17
251منوچهرویسیمحمد330,000,00025,011.00
252رضیهمرادیمحمد290,000,00025,006.50
253عزیزجشن سدهبهرام330,000,00024,945.00
254محمدزارعیعبدالکریم280,000,00024,928.80
255محمددانشلطف اله280,000,00024,901.80
256عادلبابائیغلام280,000,00024,879.00
257حسنصیدیحسین250,000,00024,834.75
258خدادادصوفیامین272,000,00024,825.20
259رستگارصالح زادهامیر310,000,00024,806.50
260گلالهکریمیعمر245,000,00024,795.50
261عثمانقادریعلی378,000,00024,793.10
262عبدالکریمپیرویسیالماس305,020,00024,706.84
263منصوررحمتیحاتم330,000,00024,644.50
264فرزادیوسفیمحمدکریم270,000,00024,587.70
265عادلاحمدیمحمد330,000,00024,548.95
266علیویسیحسن256,000,00024,533.10
267نادیهرسول آبادیمحمود330,070,00024,514.22
268فریدهنوزریمحمداسماعیل276,000,00024,503.00
269فتح الهشاهمرادیمحمود250,000,00024,489.10
270فهیمهحمیدیحسین290,000,00024,483.00
271فرشتهحمیدیحسین280,500,00024,478.95
272عارفمطاعیحمید300,000,00024,446.00
273محمدطاهرمحمدیعلی270,000,00024,442.00
274حسنطاهری منشمحمد330,000,00024,419.00
275هدایتبهرامیحسین265,000,00024,356.50
276هادیاحمدیعزیز330,000,00024,345.45
277احسنرحیمی نژادامام علی280,000,00024,338.50
278فریدونمطاعیمحمد330,000,00024,275.00
279جوامیربابائیصیداحمد234,000,00024,266.90
280محی الدینرستمیاحمد260,500,00024,199.08
281عارفعظیمیاحمد330,000,00024,194.00
282حسینویسی ممحمود265,000,00024,148.00
283حسیممرادیعزیز330,000,00024,133.00
284تورانکارگریصابر310,000,00024,127.60
285عایشهرحیمی دهچراغیحاتم330,000,00024,099.80
286حمیدفرجیاعظم330,080,00024,095.31
287سیدمحمدامینمرادیسیدعثمان299,000,00024,089.40
288اسمعیلمحمودیمحمد250,000,00024,084.50
289اکبررحیمی نژادامامعلی330,000,00024,032.00
290صدیقمرادیمحمد330,000,00024,017.50
291رضالطفیاله مراد330,000,00023,955.00
292نهیهقادریعبدالعزیز245,000,00023,908.22
293طوبیجمینیفرج320,000,00023,867.50
294احمدعزیزیمحمد280,000,00023,849.04
295احسنقاضی زادهمحمدهادی280,000,00023,810.50
296عبدالرحیمعبدالهیحسین290,000,00023,712.30
297فرامرزعظیمیکاکااحمد330,000,00023,705.50
298سلامحسینیمحمود300,000,00023,705.00
299برهانمنوچهریانور280,000,00023,697.50
300محمدامینسبحانیحبیب اله308,000,00023,692.50
301مختارحسینییونس240,000,00023,641.50
302فرحنازویسمرادینعمت210,000,00023,627.50
303عادلصحرائیمعروف280,000,00023,623.00
304فتاحعزیزیسیداحمد330,000,00023,587.00
305ناصرمصریتوفیق250,040,00023,506.41
306خالدفخریعلی200,000,00023,497.70
307عبدالعزیزرحیمیرسول380,000,00023,446.50
308عایشهکریمیحسن330,000,00023,435.00
309محمدصالحاحمدیمحمدعلی280,000,00023,410.50
310ادریسکرمینجیب380,000,00023,402.00
311صغریعزیزیمحمد250,000,00023,368.00
312ابراهیمیزدانیعبدالرحیم300,000,00023,270.60
313حسینریحانهمحمد260,550,00023,237.92
314اعظمامیریعزیز250,000,00023,229.00
315رمضانسلیمانیمحمد220,000,00023,227.70
316زینبکریمیمحمود210,000,00023,211.00
317یحییشمسیمحی الدین380,000,00023,206.10
318محمدعلیمطاعیتوفیق280,000,00023,183.50
319سردارعثمانیمحمدسلیم245,000,00023,179.50
320وحدتشیخمرادیمیرزامراد280,000,00023,170.30
321معتصممحمودیمصطفی250,000,00023,167.50
322صلاحکاکائی پورسهراب319,000,00023,037.15
323ابراهیمبازانی قلعهعزیز330,000,00023,022.53
324لقمانبهرامی ععلی350,000,00023,020.50
325جهانشاهمحمدنژادعبداله305,000,00023,017.50
326علیعبدالهی خواهکاکاعبداله330,000,00022,935.00
327مهدیاعتمادیمحمود330,000,00022,927.00
328فیروزرحیمیقادر270,000,00022,917.00
329هادیعزیزی ففیض اله305,000,00022,894.50
330برهان الدینمحمدیانمحمدعزیز250,000,00022,864.50
331محمدعزیزیمجید280,000,00022,797.00
332سعیدویسیگل محمد180,000,00022,780.90
333فاتححسینیمحمدامین220,000,00022,774.50
334احمدابراهیمیتوفیق180,000,00022,757.00
335مختارشهسواریغلام280,000,00022,755.00
336خلیلاحمدزادهشکراله330,000,00022,714.50
337سلیمانپولادخوایاحمدبیک200,000,00022,629.60
338بهمنکرمیمحمد220,000,00022,591.00
339امینعلیزادهعبداله250,000,00022,483.00
340محمدنعیمگل محمدیحسن250,000,00022,477.00
341محمدظاهرمشایخیمحمدصالح180,000,00022,462.00
342بهمنمرادی سرابیانویسمراد195,000,00022,461.00
343حبیبسلیمانیمحمد240,450,00022,458.89
344صلاحسعیدیکاکااحمد304,000,00022,450.76
345عرفاننادریمحمد250,000,00022,426.60
346حبیب الهسبزواریمحمود180,000,00022,426.50
347توفیقمنوچهریمحمدصالح210,000,00022,424.50
348حبیبعبدالهیعبداله180,000,00022,412.80
349گلاویژصحراییلطف اله200,000,00022,407.00
350نادرمیرزائیفتاح200,000,00022,405.40
351فریدهامینی نیاعزیز250,500,00022,399.10
352وزیررازیانیمحمد200,000,00022,376.00
353کیومرثفتحیعلی230,000,00022,350.75
354اسماعیلدارستانیعبداله220,000,00022,227.50
355مجیدحسینیسیدعلی180,000,00022,158.25
356آرزومرادی نیافیض اله301,000,00022,131.50
357محمدفاروقصوفیعبداله210,000,00022,101.00
358تیمورحسینیسیدطها284,000,00022,087.35
359احمدفیض الهیعلی190,000,00021,947.37
360صابرحسین زادهولی230,000,00021,831.00
361محمدرئوفمرادیمحمدسعید330,000,00021,792.00
362حمیدمحمدزادهحسن270,000,00021,780.50
363حسینیوسفیفتح اله310,000,00021,758.50
364ابراهیمزرساوحیدر330,000,00021,733.00
365علیحبیبیفتح اله340,000,00021,720.50
366قادرشیخمرادیاحمد180,000,00021,699.50
367آرزومحمدیمحمد300,000,00021,661.00
368آمنهمحمدیمصطفی180,000,00021,622.50
369ابوبکرحسینیجعفر180,250,00021,592.83
370هاشمفیضیکریم180,000,00021,542.00
371صدیققیطولیتوفیق290,000,00021,475.00
372رضامجیدیمجید180,000,00021,463.00
373لیمورضائیعلی200,000,00021,371.00
374فریدونیوسفی ننادر180,000,00021,350.00
375جهانگیرقیطولیمحمدسعید290,000,00021,341.50
376یعقوبسلیمیاسداله220,800,00021,251.28
377عبدالرحمنعبدالهی خواهکاکاعبداله180,000,00021,201.00
378علیالهی فرنریمان189,660,00021,150.07
379امیرگل عنبریمحمد255,000,00021,005.30
380آسیه خانمحسینیسیدعبدالرحمن170,000,00020,981.00
381آرشعباسیکاکه برا180,000,00020,924.00
382فرخمحمدیفرامرز205,000,00020,908.00
383تحسیمالیاسیمحمد رشید229,550,00020,827.03
384عبدالرحمنامیریکاکاعبداله202,000,00020,799.65
385جوهرمرادیمصطفی180,000,00020,731.00
386فرهادمحمدنژادعبداله255,000,00020,677.00
387صدیققاسمیعبدالکریم155,000,00020,665.00
388مصطفیسهرابیبهرام180,000,00020,622.00
389محمدمرادی نژادمحمدصالح280,000,00020,590.00
390محمدحسن زادهحسن200,000,00020,549.25
391برهانویسی ففتح اله240,000,00020,463.00
392جمشیدفتحیاحمد200,410,00020,407.46
393عبدالعزیزمهربانیعبدالرحیم180,000,00020,401.00
394فروهحسینیسیدجعفر240,000,00020,369.00
395عطاالماسیابراهیم190,000,00020,358.00
396محمدعزیزاحمدیمحمدمراد170,000,00020,307.40
397مختارجعفریکاکاعبداله200,000,00020,304.00
398غفارحیدریسیف اله205,000,00020,283.50
399فیروزفتاحیمراد241,000,00020,262.40
400نافعهاحمدیسیدحسین225,000,00020,134.70
401چنورمهربانی نژاداسکندر175,000,00020,123.50
402صلاحنوروزیفتح اله180,000,00020,083.00
403حیدرساراییحسین160,000,00020,060.00
404ناصحفتحیمحمد210,000,00020,056.00
405لیلایوسفیحسین230,000,00020,039.75
406سعدالهاحمدی فرمراد240,000,00019,792.00
407اسکندرنظریمحمد150,000,00019,660.65
408طلعتمرادیعلی260,000,00019,531.30
409انورسهرابیعلی اکبر140,000,00019,494.00
410نادرمرادیمحمد245,000,00019,460.30
411حمیدصوفیمحمد200,000,00019,325.50
412فرحنازتشترعلی290,000,00019,306.80
413ناصربابائیحسن238,000,00019,195.20
414محمودرضازادهاحمد220,000,00019,183.00
415اکبرمحمدیان چشمه نزاریفتاح200,000,00019,182.00
416فریبادبیقیمحمدقاسم150,000,00019,012.75
417مظفرنظرینظرویس330,000,00018,982.00
418روناکاسماعیلییداله330,000,00018,961.25
419جهانگیرمحمودیعلی140,110,00018,868.59
420فاروقخادمیمحمدصالح200,040,00018,801.46
421عثماننظری نیافایق200,000,00018,639.00
422سیدتوفیقحسینیسیدامین220,450,00018,608.07
423امجدیامولاابوبکر204,000,00018,584.45
424آرشامین پورناصر250,040,00018,540.15
425احمدرمضانیمحمدعلی199,000,00018,428.10
426انورحسینیاحمد147,500,00018,169.25
427مسعودمحمدیمحمدسعید191,500,00018,105.85
428امینحق گوییکاکابرار173,000,00018,067.10
429حیدرعبدالمحمدیحسین145,000,00017,805.00
430عرفانمرادی زادعلی170,000,00017,742.00
431محمدرئوفصادقیاسمعیل240,000,00017,734.00
432سلیممحمدیمحمد190,050,00017,677.95
433هیواویسیمحمود140,500,00017,549.80
434سعدیخادمیمحمد148,000,00017,411.30
435فاطمهخلخالعبداله200,000,00017,294.25
436محمدساراییحسین150,000,00017,278.00
437مهدیخدامرادیمیرزامراد195,000,00017,074.50
438داودگل محمدیحسین150,000,00016,915.75
439خالدنوریبرزو150,000,00016,705.50
440جزاءفرجیحسن150,000,00016,513.00
441صلاح الدینرحیمیاسکندر270,000,00016,124.00
442پروینکاظمیبابامراد130,000,00015,687.00
443گوهرویسیانیمحمد174,000,00015,449.60
444حسینعزیزیعبدالکریم130,000,00014,309.50
445محمدبایرعثمان زادهطاهر185,000,00010,435.50
طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ