تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
وبلاگ تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود

مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 16 تیر‌ماه سال 1394

 برای دیدن امتیاز بندی  روی (( ادامه مطلب ))کلیک کنید

 

نامنام خانوادگینام پدرمبلغ واریزیامتیاز
1نعمت الهمنوچهریمحمدعزیز380,000,00029,698.20
2محمداحمدیکاکابرا330,000,00029,681.50
3مظهرنعمتیاحمد330,000,00029,666.00
4احمدرازیانیقبادبیک330,000,00029,441.00
5مظفریوسفیجمال330,000,00029,346.50
6مولودشمسیحسین380,000,00029,198.00
7بهرامرحمانیانحسین380,000,00029,196.00
8حسنظاهریکریم380,000,00029,159.40
9هادینیک روشسهراب380,000,00029,124.50
10معصومهعزیزیمحی الدین350,000,00029,111.00
11مظفررمضانی تبارسلیمان330,000,00029,097.50
12مختارمحمودیانسلیمان380,000,00029,055.75
13طاهرنقشبندیقادر330,000,00029,020.00
14لایقمرادیعباس352,000,00028,910.75
15طلیعهپرافشایعبدالرحمان380,000,00028,903.05
16فاتحصحرائیفیض اله380,000,00028,884.00
17عادلرحیمیمحمد380,000,00028,840.46
18عبدالکریمزارعیمحمود330,000,00028,829.00
19مجیدمحمودیعبدالقادر330,000,00028,754.00
20جبارشیخمرادیعبداله380,000,00028,748.50
21عبدالکریممحمدی ممصطفی380,000,00028,723.50
22احمداحمدیحکیم370,000,00028,721.30
23ابراهیمخسرویعلی380,000,00028,695.50
24ناصربهرامیحسن330,000,00028,687.30
25حسنمحمدیحسین380,000,00028,650.50
26صلاححسینیحسین380,000,00028,617.75
27محمدنظیفعبدیعنایت330,000,00028,545.39
28خاصهمحمدعلیانگل محمد380,000,00028,459.90
29گوهرسلیمانی ناباحمد380,000,00028,436.00
30محمدطاهریعقوبیمحمدجعفر380,000,00028,406.50
31ناصررستم زادهداود380,000,00028,321.75
32داودکریمیمحمود330,000,00028,319.00
33عرفاننوری فردقاضی380,000,00028,303.00
34فاضلفدوی فرناصر330,000,00028,286.92
35رسولعلیزادهرستم380,000,00028,269.50
36سوسنظاهریحشمت اله330,000,00028,241.10
37شهنازرشیدی رستمیمحمود380,000,00028,232.50
38پریسلیمیخیراله330,000,00028,227.50
39غلامرضاکرمی نیامرتضی380,000,00028,184.50
40محمدشریفمحمدی منفردعلی375,000,00028,181.00
41شکوهخزائیرحیم330,000,00028,164.00
42سیدمحمداحسانحسینیسیدنازار380,000,00028,153.50
43خاتماحمدی زادهمحمد380,000,00028,139.75
44فرج الهامینیغفار380,000,00028,135.50
45امیررحمانینادر370,000,00028,102.10
46محمدصالحمرادی ععلی380,000,00028,099.00
47فرشتهولدیعبدالمحمد330,000,00028,089.00
48جمیلمحمودیمجید330,000,00028,079.32
49لقمانبهرامی ککریم330,000,00028,058.14
50اسماعیلحیدری فراصغر380,000,00028,047.00
51یونسمحمدیاله مراد330,000,00028,030.00
52احمدنادریعبدالمجید360,000,00028,006.00
53عمرحسینیمیرزا380,000,00027,989.37
54سیف الدینمنوچهریعلی380,000,00027,986.60
55فانوسرحیم خانیعبدالرحمان330,000,00027,983.50
56جیرانقبادیمحمدسعید380,000,00027,955.50
57حرمتعینی وینهاحمد330,000,00027,910.50
58محسنصدیقیجعفر380,000,00027,907.50
59خالدشکوریحسن380,000,00027,888.75
60کیومرثمیرزائیمحمدصالح330,000,00027,871.14
61فرامرزمیرزائیمحمدصالح330,000,00027,870.55
62پروانهمحمدی نشاءولی380,000,00027,850.00
63امیناعتمادیاحمد380,000,00027,846.70
64اقبالرمضانیعبداله330,000,00027,837.00
65سعیدمحمدی امامیمحمدعزیز380,000,00027,830.00
66حسنفیض الهیحسین380,000,00027,826.50
67عبدالهعزیزی 1محی الدین330,000,00027,819.50
68مظهرحسامیمحمود340,000,00027,789.60
69شیواحسینیاسمعیل300,000,00027,780.30
70محموداحمدیعبداله380,000,00027,777.30
71سلاماحمدیعبدالکریم330,000,00027,772.50
72بهرامکنعانیقادر330,000,00027,758.50
73حشمتمرادیتوفیق380,000,00027,750.00
74وزیرکاکائیاکبر320,000,00027,734.48
75محمدطاهرمرادیمحمدعزیز380,000,00027,728.50
76وزیراحمدیاحمد330,000,00027,719.80
77کریمیوسفیامین330,000,00027,704.00
78عبدالباسیدقمریمحمدتوفیق330,000,00027,697.26
79فرهادعلیمرادیعلی محمد380,000,00027,694.00
80فروغاسدیرحمت330,000,00027,691.50
81فواددبیقیمحمدقاسم380,000,00027,675.25
82فرشادرحمانیمحمود380,000,00027,616.00
83مختارقادریکاکااحمد380,000,00027,609.00
84مختاررستمیبهرام330,000,00027,596.50
85سهیلامعاذینظام340,000,00027,592.75
86رحمانجعفرپورعزیز330,000,00027,581.00
87اسماعیلمرادیمحمد380,000,00027,579.70
88سید محمد رحیماحمدیسید محمد امین355,000,00027,575.00
89نجیبهامیریابراهیم330,000,00027,562.50
90صابرصالحیعبدالکریم330,000,00027,551.00
91بختیارمحمودیمحمد280,000,00027,548.00
92بختیارفخریعلی380,000,00027,536.25
93حشمت الهطاهری خوشنوگلمراد330,000,00027,535.20
94خسرومرادیمحمد380,000,00027,534.00
95مختارعزیزیانیعزیز380,000,00027,524.00
96امینحبیبیکریم380,000,00027,514.00
97ابراهیممرادی تباردرویش حسین330,000,00027,513.90
98بهارهامینیلطیف330,000,00027,504.00
99فریدهرضائیمحمدامین380,000,00027,490.00
100نسرینخادمیمحمدصالح330,000,00027,449.50
101احمدملاحمحمدعلی380,000,00027,427.00
102شمسیفتحیمحمدفرج380,000,00027,424.00
103سیدعبدالکریمرضائیسیدغنی365,000,00027,421.52
104فرامرزاحمدیعبدالفتاح330,000,00027,415.50
105امیرعباسجعفریعلی380,000,00027,406.00
106لطیفنیازیآقا330,000,00027,398.30
107فرشتهامینیمحمد طاهر380,000,00027,392.46
108امینشکوریحسن380,000,00027,381.40
109محمدرحیمعباس زادهعزیز340,000,00027,365.50
110ابراهیمحیدریمحمدجعفر330,000,00027,360.00
111محمدتوفیقسلیمانیاحمد380,000,00027,336.00
112حسنصدیقیمحمدخان380,000,00027,311.50
113مختارمنوچهریصدیق380,000,00027,304.50
114هوشیارعلیزادهولی330,000,00027,287.50
115سیدوهبیمیرانیسیدفتحی330,000,00027,278.05
116شاهپورمقدساحمد330,000,00027,245.00
117برهانعباسیفتح اله330,000,00027,242.70
118امینعزیزییعقوب332,000,00027,201.58
119سهرابمهربانیمحمدرحیم330,000,00027,161.50
120نورالدینیوسفیمحمدامین330,000,00027,100.75
121فاتحنقدی پورحسین380,000,00027,081.00
122حسینفتحیمحمد320,000,00027,076.05
123محی الدینکرمیاحمد380,000,00027,058.50
124گلاویژخدریعلی330,000,00027,049.00
125علیمرادی زادعزیز330,000,00027,037.50
126نظیرفتاحیعزت330,000,00027,010.50
127فرحنازامیریشکر اله250,000,00027,000.50
128عثمانفخریحسن330,000,00026,984.30
129کرم خانمرادیمحمدخان380,000,00026,978.50
130عباسحسینیمحمد360,000,00026,960.65
131سیماسلیمانیگل محمد360,000,00026,953.22
132پسندکیانی زادهعبدالقادر330,000,00026,936.00
133فاخرعلیمرادیرحیم330,000,00026,930.20
134کریمرحیمیعبدالعزیز330,000,00026,915.00
135سعدیقادریمجید330,000,00026,902.00
136محمودبابائیمحمد330,000,00026,863.40
137فانوسمرادیاخمد330,000,00026,852.00
138حبیب الهاحمدیعبدالکریم329,800,00026,848.10
139کاملنظریمحمود330,000,00026,841.75
140فهمیولدبیگیتوفیق330,000,00026,836.00
141پروانهفتحیمحمد380,000,00026,830.50
142محمدکریمیوسین280,000,00026,828.30
143صابرویسیحسین380,000,00026,818.50
144صباحنوریمحمدآقا330,000,00026,803.00
145عمررحمانیمحمدعلی330,000,00026,798.90
146آقابرارحیمیعبدالعزیز330,000,00026,775.00
147ستارمرادی نژادمحمدرشید300,000,00026,731.50
148صابرامیریمجید280,000,00026,723.10
149ادریسخسروی زادهیونس330,000,00026,712.80
150محمدویسیفتح اله310,000,00026,706.50
151رستمشمسینجم الدین277,000,00026,660.50
152منصورصادقیمومن330,000,00026,627.50
153قادریوسفیمحمدرشید330,000,00026,576.50
154بتولمرادیتوفیق330,000,00026,531.00
155ابراهیمشاهمرادیحسن330,000,00026,514.29
156لقماننادریقربانی330,000,00026,510.00
157سلیمکریمی نیلاورهکریم380,000,00026,502.00
158شاهمرادبابائیعزیز380,000,00026,492.00
159بایزیدحسامیمحمود330,000,00026,472.50
160فریدهبرزگرعلی330,000,00026,422.50
161صادقصوفیعبداله320,000,00026,421.00
162کریمکریمیعزیزمراد330,000,00026,409.40
163محمدرحمانیعبداله280,000,00026,405.00
164بیژنزارعی لبنیکریم280,000,00026,395.40
165قطعهکرمی سرتیپ آبادیمرتضی330,000,00026,390.00
166صدیقحسینیعبدالحمید330,000,00026,388.00
167هادیمحمودیمحمد حسین330,000,00026,387.50
168جوانمیرنادری تباروزیر330,000,00026,387.50
169عزیزرشیدیرشید330,000,00026,387.00
170سلمیمحمدمیرزائیمحمدمیرزا330,000,00026,385.00
171سیف الهحسینیمحمدطاهر330,000,00026,381.00
172سالاررحمانیحسن330,000,00026,370.50
173فاتحرحیمیرشید320,000,00026,361.00
174شب بوملاحمحمدعلی380,000,00026,306.10
175علی اکبرمصطفائیمحمدعزیز330,000,00026,306.00
176ایوبمرادیحبیب330,000,00026,266.00
177جمالمحمودی مزرانیحسن330,000,00026,253.00
178عسکرمحمدیعبدالمحمد270,000,00026,225.75
179عبدالرحمنطاهریسلیمان330,000,00026,178.00
180شهینمرادیتوفیق330,000,00026,173.00
181علیمحمودی ححسینعلی280,000,00026,170.00
182فائزهنادری تباروزیر330,000,00026,169.00
183محسنرحمانیغفور320,000,00026,160.30
184علیقاسمیمحمد320,450,00026,144.25
185حیدرمرادی سرابیانیویسمراد280,000,00026,126.50
186سلیمرشیدی رستمیعلی330,000,00026,070.00
187فریدونصیادی نیاحسن330,000,00026,063.50
188محسناحمدیانور330,000,00026,061.50
189مهریپیامیونس280,000,00026,053.25
190اسماعیلگل محمدیحسین330,000,00026,017.25
191حسنامیریکریم330,000,00026,017.00
192رشیداحمد پورانمحمود330,000,00026,011.00
193فاروقخسرویاحمد380,000,00026,001.00
194سعیدفخریملاعبداله250,000,00025,978.00
195توفیقویسیعبدالقادر330,000,00025,958.30
196صالحپولادخوایسلیمان330,000,00025,946.00
197فرشتهدشتیفرج330,000,00025,921.60
198اقدسناصریسیدعلی380,000,00025,905.00
199نصرالدینحسینیوزیر350,000,00025,904.50
200مصطفیبابائیامین250,000,00025,904.00
201ضرغامایوب زادهمحمد330,000,00025,884.70
202مریمرضائیمحمد330,000,00025,867.50
203عثمانطهماسبیعبداله300,000,00025,867.00
204گلزاراحمدیمحمد250,000,00025,853.50
205لیموعمریاحمد280,000,00025,853.50
206حسنفقیهیامین330,000,00025,846.20
207عزیزحسینیسیدکریم280,000,00025,769.00
208محمدصالحفتحیسعید330,000,00025,756.00
209احمدحسینیحسن350,000,00025,752.25
210زهرهصولیحسین290,000,00025,750.02
211عثماناحمدی صوفیمحمد320,000,00025,721.00
212علیسبحانیصالح330,000,00025,714.05
213آهومحمدیاحمد300,000,00025,706.50
214بختیارمنوچهریمحمدعلی330,000,00025,675.00
215شهنازوکیلیاحمد250,000,00025,666.00
216نعمت الهگل محمدینورمحمد278,000,00025,660.20
217ایوبعزیزیعلی330,000,00025,639.00
218امینمرادیفتاح350,000,00025,599.50
219زیباصیدیاحمد250,000,00025,580.50
220انورمنوچهریامین330,000,00025,531.50
221فرهاداحمدیامین330,000,00025,530.00
222کمالقادریمحمدنظیف330,000,00025,517.50
223حاتماحمدیمحمد250,000,00025,493.00
224کاملویسیکریم380,000,00025,469.00
225عطاءرحمانیمجید330,000,00025,462.00
226مختارمحمودیبهرام330,000,00025,447.90
227سهیلاناصریخسرو330,000,00025,443.25
228بختیارصیادیشاهمراد330,000,00025,434.03
229احمدابراهیمی تبارکاکا عبداله250,000,00025,433.10
230عبدالکریمویسیعبدالعزیز280,000,00025,405.00
231کبریپرافشایعبدالرحمان280,000,00025,382.50
232یاوریعقوبیمنصور330,000,00025,365.50
233حسنویسی اانور330,000,00025,351.00
234فرهادتمجیدیاحمد280,000,00025,334.00
235خسرومحمودزادهصالح360,000,00025,314.00
236بختیاررازیانییونس330,000,00025,308.25
237سهیلاشاهرخمحمدعلی360,000,00025,295.25
238بهرامصالحیمحمود330,000,00025,279.00
239رضافرجیحسن380,000,00025,267.50
240قادرنوریمحمدآقا329,500,00025,257.60
241حسینقادریامین330,000,00025,252.00
242احمدصوفیعبدالرحمان330,000,00025,160.00
243آرامعبدالهیمحمدعلی380,000,00025,157.00
244قادرمرادیمحمد330,000,00025,118.60
245فریدهمرادیمحمود300,500,00025,079.95
246فتح الهحسینیمحمد330,000,00025,039.70
247فرهادخسرویاحمد330,000,00025,034.00
248پروینکاکائیحسین280,000,00024,991.35
249شیرینتوان پور پاوهحسن330,000,00024,982.00
250رضیهمرادیمحمد290,000,00024,948.50
251خالدویسی زادهامیر330,000,00024,948.17
252منوچهرویسیمحمد330,000,00024,945.00
253عزیزجشن سدهبهرام330,000,00024,879.00
254محمدزارعیعبدالکریم280,000,00024,872.80
255محمددانشلطف اله280,000,00024,845.80
256عادلبابائیغلام280,000,00024,823.00
257حسنصیدیحسین250,000,00024,784.75
258خدادادصوفیامین272,000,00024,770.80
259گلالهکریمیعمر245,000,00024,746.50
260رستگارصالح زادهامیر310,000,00024,744.50
261عثمانقادریعلی378,000,00024,717.50
262عبدالکریمپیرویسیالماس305,020,00024,645.83
263منصوررحمتیحاتم330,000,00024,578.50
264فرزادیوسفیمحمدکریم270,000,00024,533.70
265عادلاحمدیمحمد330,000,00024,482.95
266علیویسیحسن256,000,00024,481.90
267نادیهرسول آبادیمحمود330,070,00024,448.21
268فریدهنوزریمحمداسماعیل276,000,00024,447.80
269فتح الهشاهمرادیمحمود250,000,00024,439.10
270فهیمهحمیدیحسین290,000,00024,425.00
271فرشتهحمیدیحسین280,500,00024,422.85
272محمدطاهرمحمدیعلی270,000,00024,388.00
273عارفمطاعیحمید300,000,00024,386.00
274حسنطاهری منشمحمد330,000,00024,353.00
275هدایتبهرامیحسین265,000,00024,303.50
276احسنرحیمی نژادامام علی280,000,00024,282.50
277هادیاحمدیعزیز330,000,00024,281.25
278جوامیربابائیصیداحمد234,000,00024,220.10
279فریدونمطاعیمحمد330,000,00024,209.00
280محی الدینرستمیاحمد260,500,00024,146.98
281عارفعظیمیاحمد330,000,00024,128.00
282حسینویسی ممحمود265,000,00024,095.00
283حسیممرادیعزیز330,000,00024,067.00
284تورانکارگریصابر310,000,00024,065.60
285اسمعیلمحمودیمحمد250,000,00024,034.50
286عایشهرحیمی دهچراغیحاتم330,000,00024,033.80
287سیدمحمدامینمرادیسیدعثمان299,000,00024,029.60
288حمیدفرجیاعظم330,080,00024,029.30
289اکبررحیمی نژادامامعلی330,000,00023,966.00
290صدیقمرادیمحمد330,000,00023,951.50
291رضالطفیاله مراد330,000,00023,889.00
292نهیهقادریعبدالعزیز245,000,00023,859.22
293طوبیجمینیفرج320,000,00023,803.50
294احمدعزیزیمحمد280,000,00023,793.04
295احسنقاضی زادهمحمدهادی280,000,00023,754.50
296عبدالرحیمعبدالهیحسین290,000,00023,654.30
297سلامحسینیمحمود300,000,00023,645.00
298برهانمنوچهریانور280,000,00023,641.50
299فرامرزعظیمیکاکااحمد330,000,00023,639.50
300محمدامینسبحانیحبیب اله308,000,00023,630.90
301مختارحسینییونس240,000,00023,593.50
302فرحنازویسمرادینعمت210,000,00023,585.50
303عادلصحرائیمعروف280,000,00023,567.00
304فتاحعزیزیسیداحمد330,000,00023,521.00
305خالدفخریعلی200,000,00023,457.70
306ناصرمصریتوفیق250,040,00023,456.40
307عبدالعزیزرحیمیرسول330,000,00023,380.50
308عایشهکریمیحسن330,000,00023,369.00
309محمدصالحاحمدیمحمدعلی280,000,00023,354.50
310ادریسکرمینجیب380,000,00023,326.00
311صغریعزیزیمحمد250,000,00023,318.00
312ابراهیمیزدانیعبدالرحیم300,000,00023,210.60
313حسینریحانهمحمد260,550,00023,185.81
314رمضانسلیمانیمحمد220,000,00023,183.70
315اعظمامیریعزیز250,000,00023,179.00
316زینبکریمیمحمود210,000,00023,169.00
317یحییشمسیمحی الدین355,000,00023,135.10
318سردارعثمانیمحمدسلیم245,000,00023,130.50
319محمدعلیمطاعیتوفیق280,000,00023,127.50
320معتصممحمودیمصطفی250,000,00023,117.50
321وحدتشیخمرادیمیرزامراد280,000,00023,114.30
322صلاحکاکائی پورسهراب319,000,00022,973.35
323ابراهیمبازانی قلعهعزیز330,000,00022,956.53
324جهانشاهمحمدنژادعبداله305,000,00022,956.50
325لقمانبهرامی ععلی350,000,00022,950.50
326علیعبدالهی خواهکاکاعبداله330,000,00022,869.00
327فیروزرحیمیقادر270,000,00022,863.00
328مهدیاعتمادیمحمود330,000,00022,861.00
329هادیعزیزی ففیض اله305,000,00022,833.50
330برهان الدینمحمدیانمحمدعزیز250,000,00022,814.50
331سعیدویسیگل محمد180,000,00022,744.90
332محمدعزیزیمجید280,000,00022,741.00
333فاتححسینیمحمدامین220,000,00022,730.50
334احمدابراهیمیتوفیق180,000,00022,721.00
335مختارشهسواریغلام280,000,00022,699.00
336خلیلاحمدزادهشکراله330,000,00022,648.50
337سلیمانپولادخوایاحمدبیک200,000,00022,589.60
338بهمنکرمیمحمد220,000,00022,547.00
339امینعلیزادهعبداله250,000,00022,433.00
340محمدنعیمگل محمدیحسن250,000,00022,427.00
341محمدظاهرمشایخیمحمدصالح180,000,00022,426.00
342بهمنمرادی سرابیانویسمراد195,000,00022,422.00
343حبیبسلیمانیمحمد240,450,00022,410.81
344حبیب الهسبزواریمحمود180,000,00022,390.50
345صلاحسعیدیکاکااحمد304,000,00022,389.96
346توفیقمنوچهریمحمدصالح210,000,00022,382.50
347حبیبعبدالهیعبداله180,000,00022,376.80
348عرفاننادریمحمد250,000,00022,376.60
349گلاویژصحراییلطف اله200,000,00022,367.00
350نادرمیرزائیفتاح200,000,00022,365.40
351فریدهامینی نیاعزیز250,500,00022,349.00
352وزیررازیانیمحمد200,000,00022,336.00
353کیومرثفتحیعلی230,000,00022,304.75
354اسماعیلدارستانیعبداله220,000,00022,183.50
355مجیدحسینیسیدعلی180,000,00022,122.25
356آرزومرادی نیافیض اله301,000,00022,071.30
357محمدفاروقصوفیعبداله210,000,00022,059.00
358تیمورحسینیسیدطها284,000,00022,030.55
359احمدفیض الهیعلی190,000,00021,909.37
360صابرحسین زادهولی230,000,00021,785.00
361حمیدمحمدزادهحسن270,000,00021,726.50
362محمدرئوفمرادیمحمدسعید330,000,00021,726.00
363حسینیوسفیفتح اله310,000,00021,696.50
364ابراهیمزرساوحیدر330,000,00021,667.00
365قادرشیخمرادیاحمد180,000,00021,663.50
366علیحبیبیفتح اله340,000,00021,652.50
367آرزومحمدیمحمد300,000,00021,601.00
368آمنهمحمدیمصطفی180,000,00021,586.50
369ابوبکرحسینیجعفر180,250,00021,556.78
370هاشمفیضیکریم180,000,00021,506.00
371رضامجیدیمجید180,000,00021,427.00
372صدیققیطولیتوفیق290,000,00021,417.00
373لیمورضائیعلی200,000,00021,331.00
374فریدونیوسفی ننادر180,000,00021,314.00
375جهانگیرقیطولیمحمدسعید290,000,00021,283.50
376یعقوبسلیمیاسداله220,800,00021,207.12
377عبدالرحمنعبدالهی خواهکاکاعبداله180,000,00021,165.00
378علیالهی فرنریمان189,660,00021,112.14
379امیرگل عنبریمحمد255,000,00020,954.30
380آسیه خانمحسینیسیدعبدالرحمن170,000,00020,947.00
381آرشعباسیکاکه برا180,000,00020,888.00
382فرخمحمدیفرامرز205,000,00020,868.80
383تحسیمالیاسیمحمد رشید229,550,00020,781.12
384عبدالرحمنامیریکاکاعبداله202,000,00020,759.25
385جوهرمرادیمصطفی180,000,00020,695.00
386صدیققاسمیعبدالکریم155,000,00020,634.00
387فرهادمحمدنژادعبداله255,000,00020,626.00
388مصطفیسهرابیبهرام180,000,00020,586.00
389محمدمرادی نژادمحمدصالح280,000,00020,534.00
390محمدحسن زادهحسن200,000,00020,509.25
391برهانویسی ففتح اله240,000,00020,415.00
392جمشیدفتحیاحمد200,410,00020,367.37
393عبدالعزیزمهربانیعبدالرحیم180,000,00020,365.00
394فروهحسینیسیدجعفر240,000,00020,321.00
395عطاالماسیابراهیم190,000,00020,320.00
396محمدعزیزاحمدیمحمدمراد170,000,00020,273.40
397مختارجعفریکاکاعبداله200,000,00020,264.00
398غفارحیدریسیف اله205,000,00020,242.50
399فیروزفتاحیمراد241,000,00020,214.20
400نافعهاحمدیسیدحسین225,000,00020,093.30
401چنورمهربانی نژاداسکندر175,000,00020,088.50
402صلاحنوروزیفتح اله180,000,00020,047.00
403حیدرساراییحسین160,000,00020,028.00
404ناصحفتحیمحمد210,000,00020,014.00
405لیلایوسفیحسین230,000,00019,993.75
406سعدالهاحمدی فرمراد240,000,00019,744.00
407اسکندرنظریمحمد150,000,00019,630.65
408طلعتمرادیعلی260,000,00019,479.30
409انورسهرابیعلی اکبر140,000,00019,466.00
410نادرمرادیمحمد245,000,00019,411.30
411حمیدصوفیمحمد200,000,00019,285.50
412فرحنازتشترعلی290,000,00019,248.80
413ناصربابائیحسن238,000,00019,147.60
414اکبرمحمدیان چشمه نزاریفتاح200,000,00019,142.00
415محمودرضازادهاحمد220,000,00019,139.00
416فریبادبیقیمحمدقاسم150,000,00018,982.75
417مظفرنظرینظرویس330,000,00018,916.00
418روناکاسماعیلییداله330,000,00018,895.25
419جهانگیرمحمودیعلی140,110,00018,840.57
420فاروقخادمیمحمدصالح200,040,00018,761.46
421عثماننظری نیافایق200,000,00018,599.00
422سیدتوفیقحسینیسیدامین220,450,00018,563.98
423امجدیامولاابوبکر204,000,00018,543.65
424آرشامین پورناصر250,040,00018,490.14
425احمدرمضانیمحمدعلی199,000,00018,388.30
426انورحسینیاحمد147,500,00018,139.75
427مسعودمحمدیمحمدسعید191,500,00018,067.55
428امینحق گوییکاکابرار173,000,00018,032.50
429حیدرعبدالمحمدیحسین145,000,00017,776.00
430عرفانمرادی زادعلی170,000,00017,708.00
431محمدرئوفصادقیاسمعیل240,000,00017,688.00
432سلیممحمدیمحمد190,050,00017,639.94
433هیواویسیمحمود140,500,00017,521.70
434سعدیخادمیمحمد148,000,00017,381.70
435فاطمهخلخالعبداله200,000,00017,254.25
436محمدساراییحسین150,000,00017,248.00
437مهدیخدامرادیمیرزامراد195,000,00017,035.50
438داودگل محمدیحسین150,000,00016,885.75
439خالدنوریبرزو150,000,00016,675.50
440جزاءفرجیحسن150,000,00016,483.00
441صلاح الدینرحیمیاسکندر270,000,00016,070.00
442پروینکاظمیبابامراد130,000,00015,661.00
443گوهرویسیانیمحمد174,000,00015,414.80
444حسینعزیزیعبدالکریم130,000,00014,283.50
445محمدبایرعثمان زادهطاهر185,000,00010,398.50ر



طبقه بندی:
ارسال توسط تعاونی مسکن فرهنگیان جوانرود
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ